title
President
Keiji Aritomi
Senior Managing Directors
Yoshiyuki Takeda
Kuniyuki Koshijima
Managing Directors
Seiichi Jinbo
Atsushi Yamazaki
Michio Abe
Nobuyuki Kurihara
Directors
Takeshi Morishita
Kazushi Watanabe
Tadao Sano
Shintaro Mihara
Kaoru Seto
Koji Ogura
Kiyoshi Ikari
Toshio Nakatsuka
Michio Ishihara
Mikio Hijikata
Standing Corporate Auditors
Kotaro Ueno
Hideo Endo
Osamu Sato
Shinzo Ito

(As of June 28, 2001)